गाडी दर्ता गर्ने प्रकिरिया
    (१) आफ्नो सबै बिवरण दिनु होस् 
    (२) आफ्नो गाडी को ब्लुए बुक को फोटो कापी दिनु होस्
    (३) आफ्नो गाडी को इन्सुनेंस पपेर को फोटो कापी दिनु होस्
    (४) गाडी को चालक को चालक आनुमति पत्र दिनु होस्
    (५)  गाडीमा जिपियेस जडान भएको कम्पनी :
    गाडीमा जिपियेस जडान नभएकोमा :                                         नेपाल त्रच्कर : +९७७-९८१९८०००२४ मा सपर्क गर्नु होस् !
    ( नोट: आरु कम्पनी को गिपियेस लाउन पाइदैन )

गाडी दर्ता गर्नुहोस !